ก้าวแห่งความสำเร็จกับ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร และจากความมุ่งมั่นในการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงานวิทยทรัพยากร จึงได้ก้าวผ่านสู่ความสำเร็จในการนำระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผู้บริหารและบุคลากร และเพื่อสร้างความมั่นใจในการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อที่จะส่งมอบให้กับผู้รับบริการทุกระดับด้วยความประทับใจตามมาตรฐานระดับสากลต่อไป

ก้าวแห่งความสำเร็จกับ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ก้าวแห่งความสำเร็จกับ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ก้าวแห่งความสำเร็จกับ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ก้าวแห่งความสำเร็จกับ ISO 14001:2015 มาตรฐานสากลสำหรับระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

updated by Chanapat Ekkawat

views 1050