รางวัล “คนเก่ง คนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ” ประจำปี พ.ศ. 2564

เครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมโหวตบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สร้างผลงานดีเด่น และเป็นประโยชน์ต่อห้องสมุด สังคม ชุมชน เพื่อเป็น “คนเก่ง คนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด” ประจำปี พ.ศ. 2564
และได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ที่ได้รับคะแนนผลโหวตสูงสุดในกิจกรรมโหวต “คนเก่ง คนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2564” เรียงลำดับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก จำนวน 4 คน ดังนี้

ลำดับที่ 1: นางสาวภัทรนฤน จินต๊ะนา สำนักงานวิทยทรัพยากร
ลำดับที่ 2: (คะแนนเท่ากัน 2 คน) ได้แก่
2.1 นายรัฐธีร์ ปภัสสุรีย์โชติ สำนักงานวิทยทรัพยากร
2.2 นายอภิวัฒน์ แก้วหะวงษ์ สำนักงานวิทยทรัพยากร
ลำดับที่ 3: อรชร โอทองคำ ห้องสมุดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้ที่รับรางวัลทุกท่านค่ะ

รางวัล “คนเก่ง คนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด จุฬาฯ” ประจำปี พ.ศ. 2564

updated by Chanapat Ekkawat

views 251