ความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

รองศาสตราจารย์ ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุด ระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) จำนวน 20 แห่ง และมหาวิทยาลัยส่วนกลาง 9 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รวมห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 29 สถาบัน โดยวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินการความร่วมมือด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงและใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
ความร่วมมือทางวิชาการห้องสมุดระหว่างมหาวิทยาลัยสมาชิกข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)

updated by Sumal Chausaraku

views 151