กิจกรรมอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานและการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ”

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ทางสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานและการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ” เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน คือผู้เชี่ยวชาญด้านการพลังงาน คุณสมัคร แก้วอัคฮาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม คุณกอปร ลิ้มสุวรรณ มาให้ข้อมูลและความรู้ที่เกี่ยวกับพลังงาน และการจัดการน้ำเสีย เพื่อนำมาปรับใช้กับสำนักงานฯ
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานและการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ”
กิจกรรมอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานและการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ”
กิจกรรมอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานและการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ”
กิจกรรมอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานและการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ”
กิจกรรมอบรมบรรยายพิเศษ เรื่อง “พลังงานและการจัดการขยะและน้ำเสียอย่างมีประสิทธิภาพ”

updated by Kaimook Pobtawon

views 100