Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  Recent News & Activities


โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการสำนักงานสีเขียว นำโดย รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร บุคลากร ตัวแทนช่าง แม่บ้าน และร้านค้าที่เช่าพื้นที่เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Ms Team จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการอบรมครั้งนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการสำนักงานสีเขียวเบื้องต้น โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต 2. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 3. การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 4. การใช้โปรแกรมสำนักงานสีเขียวออนไลน์ โดย อาจารย์มงคล รอดจันทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียวโครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว


LocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram