โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเข้าร่วม โครงการสำนักงานสีเขียว นำโดย รศ.ดร.อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร บุคลากร ตัวแทนช่าง แม่บ้าน และร้านค้าที่เช่าพื้นที่เข้าร่วมการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Ms Team จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการอบรมครั้งนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้ 1. โครงการสำนักงานสีเขียวเบื้องต้น โดย รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต 2. การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ 3. การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 4. การใช้โปรแกรมสำนักงานสีเขียวออนไลน์ โดย อาจารย์มงคล รอดจันทร์
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว
โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว
โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว
โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว
โครงการฝึกอบรมสำนักงานสีเขียว ผ่านระบบ MS team โดยโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว

updated by Kaimook Pobtawon

views 124