การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินเลื่อนระดับ

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ได้จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินเลื่อนระดับ” เพื่อให้บุคลากร กลุ่มพนักงานมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ ระดับ P7 และกลุ่มข้าราชการที่เทียบเท่าสังกัดสำนักงานฯ มีความรู้ความเข้าใจและได้ฝึกปฏิบัติการเขียนผลงานวิเคราะห์เพื่อพร้อมสำหรับสำหรับการทำผลงานสู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร นายชินพันธุ์ ฤกษ์จำนงค์ นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงาน สำนักงานเลขาธิการข้าราชการพลเรือน เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินเลื่อนระดับ
การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินเลื่อนระดับ
การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินเลื่อนระดับ
การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินเลื่อนระดับ
การเขียนผลงานเชิงวิเคราะห์เพื่อประเมินเลื่อนระดับ

updated by Sumal Chausaraku

views 107