40th WUNCA@KRU

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับเชิญให้ไปร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์ “โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ iThesis” ในงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา” ครั้งที่ 40 (WUNCA 40th) เมื่อวันที่ 15 – 17 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ทั้งนี้โปรแกรมบริหารจัดการวิทยานิพนธ์ iThesis นั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เป็นผู้ริเริ่ม และพัฒนาโปรแกรมขึ้นมา โดยพัฒนาต่อยอดมาจากโปรแกรม e-Thesis ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้นำมาใช้ในการบริหารและจัดทำวิทยานิพนธ์สำหรับบัณฑิตศึกษาเป็นแห่งแรกของประเทศไทย โปรแกรม iThesis ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการพัฒนาโปรแกรม เพื่อต้องการยกระดับคุณภาพการผลิตผลงานวิทยานิพนธ์ของประเทศไทยให้ได้มาตรฐาน ปราศจากการลักลอกทางวรรณกรรม และช่วยให้มหาวิทยาลัยได้เผยแพร่และให้การเข้าถึงวิทยานิพนธ์ของนิสิตทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ โดยปัจจุบันมีสถาบันอุดมศึกษาที่สมัครเข้าร่วมใช้งานโปรแกรม iThesis แล้ว มากถึง 29 มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์การใช้งานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นโปรแกรมตรวจสอบการลักลอกทางวรรณกรม ฐานข้อมูลคลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย และผลงานทางวิชาการของจุฬาฯ และ ฐานข้อมูล CUJO (Chulalongkorn University Journal Online) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความวารสารทางวิชาการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมากถึง 13 วารสาร โดยทั้ง 2 ฐานข้อมูล สามารถเข้าใช้งานได้ฟรี และดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ (Free Open Access Online Database)
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

40th WUNCA@KRU
40th WUNCA@KRU
40th WUNCA@KRU

updated by Sumal Chausaraku

views 82