กิจกรรมเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม

กิจกรรมเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพัฒนาคุณภาพบริการ เรื่อง “ความคาดหวังและความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการจัดบริการ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” พร้อมแจกของที่ระลึก โดยการ Scan QR Code ตอบแบบสอบถามออนไลน์และ Capture หน้าจอ บริเวณโถงชั้น 1 สำนักงานวิทยทรัพยากร เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2562 ระหว่างเวลา 13:30–17:00 น. ที่ผ่านมา
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม
กิจกรรมเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม
กิจกรรมเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม
กิจกรรมเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม
กิจกรรมเชิญชวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้รับบริการตอบแบบสอบถาม

updated by Sumal Chausaraku

views 55