เกียรติบัตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ. ดร. อมร เพชรสม ผอ.สำนักงานวิทยทรัพยากร รับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2562 สนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยในการให้ความรู้ สร้างความตระหนัก และส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงาน แก่นิสิตและบุคลากรในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงาน ChulaSafety2019 : ร้อยรักษ์ความปลอดภัย ร้อยใจชาวจุฬาฯ จัดโดย ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.)

เกียรติบัตรการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน

updated by Sumal Chausaraku

views 59