ประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาฯ

เครือข่ายห้องสมุดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาฯ พร้อมร่วมแสดงมุฑิตาจิตกับผู้เกษียณอายุงาน เครือข่ายห้องสมุด จุฬา และร่วมแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับการยกย่องให้เป็น “คนเก่ง คนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด” ประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30- 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายชื่อผู้ได้รับการโหวตให้เป็น “คนเก่ง คนขยันประจำเครือข่ายห้องสมุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2562” เรียงลำดับคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรกดังนี้
ลำดับที่ 1: นางสาวจันทร์งาม ชูตระกูล สำนักงานวิทยทรัพยากร
ลำดับที่ 2: นางสุมาลี พงศดิลก หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
ลำดับที่ 3: นายพ้นพันธ์ ปิลกศิริ ศูนย์สารสนเทศทางสังคมศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์

กิจกรรมมุฑิตาจิต บุคลากรผู้เกษียณของเครือข่ายห้องสมุดฯ มีจำนวน 6 คน ดังนี้

  1. นส. ปรียาพร ฤกษ์พินัย หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2. นางสุพรรณี ยงกิจเจริญลาภ ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. น.ส. ปรางทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานวิทยทรัพยากร
  4. นางวรรณภา รักหลวง สำนักงานวิทยทรัพยากร
  5. นางสมลักษณ์ มิ่งขวัญ สำนักงานวิทยทรัพยากร
  6. นางอุษณีย์ ศุขแพทย์ สำนักงานวิทยทรัพยากร
-----------------------------------------------------------------------
ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาฯ
ประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาฯ
ประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาฯ
ประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาฯ
ประชุมสมาชิกเครือข่ายวิชาชีพห้องสมุดในจุฬาฯ

updated by Sumal Chausaraku

views 123