Research Writing And Publication

สำนักงานวิทยทรัพยากรร่วมกับสำนักพิมพ์ Elsevier จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ "Research Writing And Publication Workshop" สำหรับ นิสิต คณาจารย์ และนักวิจัย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กิจกรรมครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมจำนวนมาก ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการถ่ายทอดความความรู้จากวิทยากร Dr. Daniel Staemmler ในเรื่อง

ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมทำกิจกรรมและแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง และได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวผลิตผลงานทางวิชาการของตนเอง

สำหรับในครั้งต่อไปสำนักงานวิทยทรัพยากรร่วมกับสำนักพิมพ์ SAGE Publishing จะจัด workshop ในหัวข้อ “Simple Guide to Writing a Journal Article” ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 -12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานวิทยทรัพยากร ผู้สนใจติดตามข่าวสารได้จาก https://www.facebook.com/curef หรือสมัครสมาชิก RSS Club ที่ http://goo.gl/forms/eY0FnBcQyn เพื่อไม่พลาดข่าวจากบริการ Research Support Services ค่ะ
ภาพกิจกรรม

Research Writing And Publication
Research Writing And Publication
Research Writing And Publication
Research Writing And Publication

updated by Sumal Chausaraku

views 12