ครบรอบ 41 ปีการสถาปนา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เป็นวันครบรอบ 41 ปีของการสถาปนาสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีบวงสรวงพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.5) พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.6) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) พร้อมทั้งทำบุญเลี้ยงพระเพล
รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพ็ชรสม ผู้อำนวยการคนปัจจุบันและบุคลากร ให้การต้อนรับอดีตผู้อำนวยการ โดยเรียงลำดับตามการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการดังนี้ (1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขนิษฐ ตัณฑวิรัตย์ (2) รองศาสตราจารย์ ดร. ประจักษ์ พุ่มวิเศษ (3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กมเลศน์ สันติเวชชกุล (4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์รำไพ เปรมสมิทธิ์ และให้การต้อนรับผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมถึงบุคลากรเก่าที่มาร่วมแสดงความยินดีพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่ต่างๆ ของสำนักงานฯ ด้วย
สำนักงานวิทยทรัพยากร (หอสมุดกลาง) จัดตั้งขึ้นเมื่อแรกตั้งโรงเรียนข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2453 หลังจากที่โรงเรียนข้าราชการพลเรือนได้รับการสถาปนาเป็นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุดโรงเรียนข้าราชการพลเรือนจึงเปลี่ยนชื่อเป็นหอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2458 โดยตั้งอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ ต่อมา มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 โดยการรวมหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน คือ หอสมุดกลาง ศูนย์เอกสารประเทศไทย และศูนย์โสตทัศนศึกษากลาง
ปัจจุบัน ตามข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารสำนักงานวิทยทรัพยากร พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศข้อบังคับ ณ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไปนั้น สำนักงานวิทยทรัพยากร ประกอบด้วย 4 ฝ่าย และ 1 ศูนย์ดังนี้
(1) ฝ่ายบริหาร (Administrative Division) ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจบริหารแผนและการคลัง และกลุ่มภารกิจบริหารทั่วไป
(2) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด (Library Information Technology Division) ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจระบบโครงสร้างพื้นฐานและฮาร์ดแวร์ และกลุ่มภารกิจพัฒนาและบริหารจัดการโปรแกรม
(3) ฝ่ายบริการข้อมูลสารสนเทศ (Multimedia Information Service Division) ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจผลิตสื่อมัลติมีเดีย และกลุ่มภารกิจบริหารจัดการสื่อมัลติมีเดีย
(4) ฝ่ายจัดการข้อมูลสารสนเทศ (Library Information Management Division) ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และกลุ่มภารกิจส่งเสริมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ
(5) ศูนย์สารสนเทศประเทศไทยและประชาคมอาเซียน (Thailand and ASEAN Information Center) ประกอบด้วย กลุ่มภารกิจสารสนเทศประเทศไทย และกลุ่มภารกิจสารสนเทศประชาคมอาเซียน
ภาพกิจกรรม

ครบรอบ 41 ปีการสถาปนา
ครบรอบ 41 ปีการสถาปนา
ครบรอบ 41 ปีการสถาปนา
ครบรอบ 41 ปีการสถาปนา
ครบรอบ 41 ปีการสถาปนา

updated by Sumal Chausaraku

views 61