MOU ระหว่างห้องสมุด 3 สถาบัน

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมผู้บริหารและร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 2 ตึกโดมบริหาร ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ การลงนามความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติทั้งในด้านความร่วมมือทางวิชาการของห้องสมุด การแลกเปลี่ยน การใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน การพัฒนาบริการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าวิจัยของผู้รับบริการของห้องสมุดทั้ง 3 แห่งแล้ว ยังจะได้ร่วมกันสร้างความแข็งแกร่งในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อประโยชน์ต่อสังคมด้วย
ภาพกิจกรรม

 MOU ระหว่างห้องสมุด 3 สถาบัน
 MOU ระหว่างห้องสมุด 3 สถาบัน
 MOU ระหว่างห้องสมุด 3 สถาบัน
 MOU ระหว่างห้องสมุด 3 สถาบัน
 MOU ระหว่างห้องสมุด 3 สถาบัน

updated by Sumal Chausaraku

views 122