รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร เข้ารับประทานเกียรติบัตร รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2561 จากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในงานประชุมทางวิชาการ และนานาชาติ เรื่อง บทบาทใหม่ของห้องสมุดในยุคการศึกษาแบบเปิด New library s roles in the open education era จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีประกาศเกียรติคุณผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี 2561 ให้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. อมร เพชรสม ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยทรัพยากร ด้วยเป็นผู้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และการพัฒนาหอสมุดกลางของประเทศ โดยสืบสานและพัฒนาพื้นที่ให้เป็น e-Learning & Sharing Arena จัดทำ Smart Classroom และ Personal Learning Community ขยายการให้บริการ 24 ชั่วโมงในช่วงสอบ จัดพื้นที่ Co-working space สร้างสรรค์งานบริการเชิงรุกในรูปแบบต่าง ๆ เปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยสู่ชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับผู้ปกครองและชุมชนรอบจุฬาฯ ขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายห้องสมุดทั้งภายในและต่างประเทศ เผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมจากประชมคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสู่สังคมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยานิพนธ์และงานวิจัยที่รวบรวมกว่า 100 ปี เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงขุมทรัพย์ทางปัญญาโดยไม่มีขีดจำกัด นับเป็นการสร้างคนและสร้างประเทศชาติโดยรวม

รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด
รางวัลผู้มีอุปการคุณต่อวงการห้องสมุด

updated by Sumal Chausaraku

views 51