กิจกรรมดีๆ_เพื่อทุกคนและสังคมแห่งการเรียนรู้


#กิจกรรมดีๆ_เพื่อทุกคนและสังคมแห่งการเรียนรู้

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าชมการถ่ายทอดสดฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน

ผ่าน Facebook Live https://www.facebook.com/ChulaLibrary

#กิจกรรมพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์_เดือนธันวาคม 2564

/วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. "ทักษะการรู้สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์" โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นราธิป ปิติธนบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

/วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. "จริยธรรมการวิจัยในคน" โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีดา ทัศนประดิษฐ ประธานกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หนึ่งหทัย แรงผลสัมฤทธิ์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2

/วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 14:00-16:00 น. "Learning Resources around U" โดย อาจารย์ ดร. สรคม ดิสสะมาน คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดำเนินรายการโดย ธิภาดา สารปรัง หัวหน้างานบริหารวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนิสิตดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Updated by Kaimook Pobtawon

Date: 18 November 2021

views 82