4 ฐานข้อมูลสิ้นสุดการบอกรับ!


IEEE/IET Electronic Library (IEL)
ACM Digital Library
Web of Science
ProQuest Dissertation & Theses Global


◾️ ตามที่ สป.อว. ได้ให้บริการฐานข้อมูล IEEE/IET Electronic Library (IEL), ACM Digital Library, Web of Science, ProQuest Dissertation & Theses Global ปัจจุบันสัญญาการให้บริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สิ้นสุดแล้ว และสำหรับการต่อสมาชิกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สป.อว. มีนโยบายเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการให้บริการ ตามแบบมาตรฐานสากล โดยคาดว่าจะเริ่มให้บริการฐานข้อมูลดังกล่าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันที่ 1 มกราคม 2565 หรือจนกว่าการต่ออายุสมาชิกจะแล้วเสร็จ
ขออภัยในความไม่สะดวกเป็นอย่างยิ่ง
-----------------------------------------------------
◾️ According to the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, MHESI provides the database such as IEEE/IET Electronic Library (IEL), ACM Digital Library, Web of Science, ProQuest Dissertation & Theses Global. Currently, the service contract for the fiscal year 2021 has ended.
For membership renewal in the fiscal year 2022, MHESI Thailand has a policy to change the service period according to international standards. It is expected that the database service will begin in fiscal year 2022 on January 1, 2022 or until the membership renewal is completed.
We apologize for any inconveniences.
-----------------------------------------------------
แนะนำฐานข้อมูลที่ใช้ทดแทน

ฐานข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าใช้ได้
List of Inaccessible
Reference Databases
ฐานข้อมูลทดแทนการใช้งาน
List of Substitute
Reference Databases
ACM Digital Library  ScienceDirect
 Springer Link
 Wiley
 Applied Science & Technology Source Ultimate
IEEE  IEEE Open
ProQuest Dissertations
& Theses Global (PQDT)
 PQDT Open
 EBSCO Open Dissertations
 Open Access Theses and Dissertations (OATD)
 China Doctoral Dissertations & Masters Theses Database (CDMD)
Web of Science (WoS)  WoS (1993 – 2000 D.C.)
 Scopus
 PubMed
 Directory of Open Access Journals (DOAJ)
 Dimensions


ตรวจสอบช่วงเวลาการบอกรับฐานข้อมูลเพิ่มเติมจาก สป.อว. ได้ที่ https://www.uni.net.th/reference-database/

Updated by Sumal Chausaraku

Date: 4 November 2021

views 397