การขอรับไฟล์ แบบสอบถาม (Survey Form) จากการทำวิทยานิพนธ์


?มาร่วมกันแบ่งปัน “แบบสอบถาม” (Survey Form) จากการทำวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์กันเถอะ ‼️

?คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (CUIR) เปิดพื้นที่ให้นิสิตของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สอบจบวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์เรียบร้อยแล้ว (ทั้งนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่า) มาร่วมกันจัดตั้งคลังแบบสอบถามงานวิจัย จุฬาฯ โดยเผยแพร่ “แบบสอบถาม” (Survey Form) ที่ใช้ประกอบในการทำวิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์ผ่านทางคลังปัญญาจุฬาฯ ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ต่อยอดในการสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ วิจัย และช่วยทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงผลงานทางวิชาการของตนเองได้มากยิ่งขึ้น

‼️นิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่สนใจ สามารถส่ง “ไฟล์แบบสอบถาม” ในรูปแบบไฟล์ MS-Word หรือ MS-Excel หรือ PDF พร้อมกับระบุรายละเอียดในอีเมล์ ดังนี้
1.ชื่อ – นามสกุล ของนิสิต
2.คณะ และสาขาวิชาที่สังกัด
3.อีเมล์ (เฉพาะกรณี ถ้าต้องการให้ผู้ที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้)
4.ชื่อแบบสอบถาม
5.ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ของตนเองที่ได้ใช้แบบสอบถามนี้ (ใช้สำหรับการเชื่อมโยง ไปยังวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ หรือผลงานของนิสิต)
6.ปีการศึกษาที่สำเร็จ
7.รายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับแบบสอบถาม (ถ้ามี)

*** ทั้งนี้แบบสอบถามที่ส่งมา จะต้องไม่มีเนื้อหา หรือข้อความที่เข้าข่ายการละเมิดหลักจริยธรรมต่าง เช่น จริยธรรมทางวิชาการ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไม่มีลักษณะที่เป็นการยั่วยุ ปลุกปั่น ปลุกระดม โจมตี หรือให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ กระทบต่อความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยของประเทศ เนื้อหาต้องเคารพหลักการของสิทธิมนุษยชนและไม่ขัดต่อ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และแบบสอบถามจะต้องเป็นผลงานที่เจ้าของได้จัดทำขึ้นมาเอง โดยไม่ได้ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือลิขสิทธิ์ของผู้อื่น
นิสิตที่สนใจส่งไฟล์และรายละเอียดข้างต้น

?ส่งมาได้ที่อีเมล์ของคลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย ?e-mail: cuir@car.chula.ac.th

?สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-218-2929 (ในวันและเวลาราชการ) หรือ Direct Message มายัง Facebook Fanpage คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย (ตลอด 24 ชั่วโมง)
➡️ https://www.facebook.com/CUIR4Thailand

Updated by Chanapat Ekkawat

Date: 19 September 2021

views 163