Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  PR News


โครงการอบรมให้ความรู้-ชำนาญในการทดลอง/ทดสอบระบบเครือข่าย 5G และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างประเทศภายใต้โครงการทดสอบการให้บริการโทรคมนาคมไร้สายในระบบ 5G จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ http://5g.chula.ac.th/