ขอแจ้งงดให้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติมจำนวน 2 รายชื่อ


สำนักงานวิทยทรัพยากร ขอแจ้งงดให้บริการวารสาร (ฉบับพิมพ์) เป็นการชั่วคราว เพิ่มเติมจำนวน 2 รายชื่อ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
- Journal of Education Studies | วารสารครุศาสตร์
- Journal of Environmental Research | วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม

Update 19 ธันวาคม 2565
รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ที่งดให้บริการชั่วคราว
1. HALAL INSIGHT | วารสารฮาลาลอินไซต์
2. The Thai Journal of Veterinary Medicine | เวชชสารสัตวแพทย์
3. Chulalongkorn University Dental Journal | วารสารทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. Journal of Education Studies | วารสารครุศาสตร์
5. Journal of Environmental Research | วารสารวิจัยสภาวะแวดล้อม

Updated by Tinnakorn Chatchaval

Date: 19 December 2022

views 127