วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใหม่!!! พร้อมให้บริการแล้ว


วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใหม่!!! พร้อมให้บริการแล้ว
จากระบบ iThesis ครั้งที่ 1/2565
คลังปัญญาจุฬาฯ (CUIR) ได้นำเข้าวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2563-2564 และวิทยานิพนธ์ที่พ้นการปกปิด ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 1,171 ชื่อเรื่อง พร้อมให้บริการแก่ทุกท่านแล้ว โดยท่านสามารถสืบค้นและดาวน์โหลดไฟล์วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปประกอบการศึกษาค้นคว้า และการทำวิจัยได้เลยครับ หรือจะคลิกที่ลิงค์ตามคณะและประเภทด้านล่างได้เลยครับ

(***วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ที่ได้รับการอนุมัติให้เผยแพร่ก่อนวันที่ 25 ก.ค. 2565)

1.คณะครุศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 114 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisEducation
2.คณะวิทยาศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 178 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisScience
3.คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 185 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisEngineering
4.คณะแพทยศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 75 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisMedical
5.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 44 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisArchitecture
6.คณะพยาบาลศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 16 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisNurse
7.คณะศิลปกรรมศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 26 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisFineandAppliedArts
สารนิพนธ์ จำนวน 17 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewIS_FineandAppliedArts
8.คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยานิพนธ์ จำนวน 17 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisSportSci
9.คณะรัฐศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 16 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisPoliticalScience
สารนิพนธ์ จำนวน 62 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewIS_PoliticalScience
10.คณะทันตแพทยศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 42 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisDentistry
11.คณะเภสัชศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 31 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisPharmaceuticalSci
12.คณะเศรษฐศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 8 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisEconomics
สารนิพนธ์ จำนวน 20 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewIS_Economics
13.คณะนิติศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 23 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisLaw
14.คณะจิตวิทยา
วิทยานิพนธ์ จำนวน 15 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisPsychology
15.คณะสหเวชศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 14 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisAllHealth
16.คณะสัตวแพทยศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 17 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisVet
17.คณะนิเทศศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 28 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisCommunicationArt
สารนิพนธ์ จำนวน 29 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewIS_CommunicationArt
18.คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
วิทยานิพนธ์ จำนวน 23 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisCommerce_Accountancy
สารนิพนธ์ จำนวน 15 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewIS_Commerce_Accountancy
19.คณะอักษรศาสตร์
วิทยานิพนธ์ จำนวน 21 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisArts
สารนิพนธ์ จำนวน 5 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewIS_Arts
20.บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยานิพนธ์ จำนวน 93 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisGraduateSchool
สารนิพนธ์ จำนวน 15 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewIS_GraduateSchool
21.วิทยาลัยประชากรศาสตร์
สารนิพนธ์ จำนวน 5 ชื่อเรื่อง URL: https://bit.ly/CUIR_NewIS_PopStudy
22.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข
วิทยานิพนธ์ จำนวน 17 ชื่อเรื่อง URL: http://bit.ly/CUIR_NewThesisPubHealthSci

หรือหากต้องการดูวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ใหม่ทั้งหมดสามารถคลิกลิงค์นี้ ได้เลย : https://bit.ly/CUIR_NewThesisLOT1Year2565หมายเหตุ : วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในคอลเลคชั่นนี้ ทางสำนักงานวิทยทรัพยากรได้รับมาจากระบบ CU iThesis ซึ่งยังมีการทำรายการต่างๆ ยังไม่ครบถ้วน ถูกต้อง และสอดคล้องกับมาตรฐานการลงรายการของคลังปัญญาจุฬาฯ ซึ่งทางทีมงานคลังปัญญาจุฬาฯ กำลังดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงข้อมูล และเพิ่มข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน เพื่อให้รายการวิทยานิพนธ์แต่ละชื่อเรื่องถูกต้อง และสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

"คลังปัญญาจุฬาฯ เพื่อประเทศไทย : CUIR Open to All"
#CUIR #ChulaThesis #ChulaNewThesis
#วิทยานิพนธ์ใหม่
Updated by Chanapat Ekkawat

Date: 25 July 2022

views 636