Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  PR News


ขอแจ้งปิดปรับปรุงนิทรรศการ จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เป็นต้นไป


สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอแจ้งปิดปรับปรุงนิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”
เพื่อพัฒนาต่อยอด ขยายขอบเขตเนื้อหานิทรรศการตั้งแต่วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562 เป็นต้นไป
ขอเชิญทุกท่านเยี่ยมชมนิทรรศการโฉมใหม่และร่วมฟังเสวนาวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้อันทรงคุณค่า
ได้ทาง เว็บไซต์คลังข้อมูลดิจิทัล จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย (King Chulalongkorn Digital Archive)
เฟซบุ๊ก จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย