เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน
Protect, restore and promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and reverse land degradation and halt biodiversity loss

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 15

Publications

Chulalongkorn University 190

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Scientific Reports ISSN:2045-2322
 2. Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics ISSN:0140-7783, E-ISSN:1365-2885
 3. Tropical Natural History ISSN:0140-7783, E-ISSN:1365-2885

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Biosorption of heavy metals by obligate halophilic fungi88
  2.Synergistic degradation of pyrene by five culturable bacteria in a mangrove sediment-derived bacterial consortium86
  3.The current status of Aureobasidium pullulans in biotechnology71
  4.Integrating the social, hydrological and ecological dimensions of freshwater health: The Freshwater Health Index68
  5.COVID-19 Highlights the Need for More Effective Wildlife Trade Legislation44

  SEE ALL

  Views: 236