การรับทราบผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากผู้ได้รับผลกระทบ ชุมชน/อาคารรอบข้าง
สำนักงานวิทยทรัพยากร

* ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจะเป็นความลับ โดยข้อมูลจะถูกจัดส่งไปทาง e-mail อัตโนมัติถึงงานระบบกายภาพ
ข้อมูลที่ได้รับจะนำไปเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการจัดการสิ่งแวดล้อมของสำนักงานวิทยทรัพยากรอย่างสร้างสรรค์

ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของสำนักงานวิทยทรัพยากร
(โปรดเลือก เพียงข้อเดียว)
ไม่ได้รับผลกระทบ
ยินดีให้ข้อเสนอแนะ/ติชม
ได้รับผลกระทบ
(โปรดเลือก เพียงข้อเดียว)
ตัวผู้แจ้ง
ชุมชน/อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน
โปรดเลือก ผลกระทบที่ได้รับ
เสียงรบกวน แหล่งกำเนิดจาก
ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน ตลอดวัน
กลิ่นรบกวน แหล่งกำเนิดจาก
ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน ตลอดวัน
ควัน/ฝุ่นรบกวน แหล่งกำเนิดจาก
ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน ตลอดวัน
น้ำทิ้ง/น้ำเสียรบกวน แหล่งกำเนิดจาก
ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน ตลอดวัน
ขยะรบกวน แหล่งกำเนิดจาก
ช่วงเวลา กลางวัน กลางคืน ตลอดวัน

ข้อมูลทั่วไปของผู้แจ้ง (โปรดเลือก เพียงข้อเดียว)
ไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคล
ยินดีให้ข้อมูลส่วนบุคคล


วัตถุประสงค์ (โปรดเลือกข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งสองข้อ)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตาม e-mail ที่ให้ไว้
แจ้งผลพิจารณา/การดำเนินการขององค์กรให้ผู้แจ้งทราบ ตาม e-mail ที่ให้ไว้ (ภายในสัปดาห์ถัดไป หลังจากข้อมูลถูกจัดส่ง)