บทความวิจัย (Publication) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2023 ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายที่ 15: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

No. TitleYearScopus Source titleCitations
1.Biosorption of heavy metals by obligate halophilic fungi2018Chemosphere88
2.Synergistic degradation of pyrene by five culturable bacteria in a mangrove sediment-derived bacterial consortium2018Journal of Hazardous Materials86
3.The current status of Aureobasidium pullulans in biotechnology2018Folia Microbiologica71
4.Integrating the social, hydrological and ecological dimensions of freshwater health: The Freshwater Health Index2018Science of the Total Environment68
5.COVID-19 Highlights the Need for More Effective Wildlife Trade Legislation2020Trends in Ecology and Evolution44
6.Microalgae cultivation in wastewater and potential processing strategies using solvent and membrane separation technologies2021Journal of Water Process Engineering44
7.Annotated checklist of the terrestrial molluscs from laos (mollusca, gastropoda)2019ZooKeys40
8.Fuzzy AHP integrated with GIS analyses for drought risk assessment: A case study from Upper Phetchaburi River Basin, Thailand2019Water (Switzerland)32
9.Potential of sustainable bioenergy production from Synechocystis sp. cultivated in wastewater at large scale – A low cost biorefinery approach2019Energy Conversion and Management28
10.Potential microbial consortium involved in the biodegradation of diesel, hexadecane and phenanthrene in mangrove sediment explored by metagenomics analysis2018Marine Pollution Bulletin25
11.The human–primate interface in the New Normal: Challenges and opportunities for primatologists in the COVID-19 era and beyond2020American Journal of Primatology25
12.Analysis of wild macaque stone tools used to crack oil palm nuts2018Royal Society Open Science22
13.Nocticolid cockroaches are the only known dinosaur age cave survivors2020Gondwana Research20
14.Good practice and lesson learned in promoting vetiver as solution for slope stabilisation and erosion control in Thailand2020Land Use Policy17
15.New fossil and isotope evidence for the Pleistocene zoogeographic transition and hypothesized savanna corridor in peninsular Thailand2019Quaternary Science Reviews16
16.Anaerobic biodegradation of trimethoprim with sulfate as an electron acceptor2019Frontiers of Environmental Science and Engineering16
17.Bioaugmentation of triclocarban and its dechlorinated congeners contaminated soil with functional degraders and the bacterial community response2020Environmental Research16
18.Diesel oil removal by Serratia sp. W4-01 immobilized in chitosan-activated carbon beads2018Environmental Science and Pollution Research15
19.Biofilm mediated decolorization and degradation of reactive red 170 dye by the bacterial consortium isolated from the dyeing industry wastewater sediments2022Chemosphere15
20.Effects of landscape cover and local habitat characteristics on visiting bees in tropical orchards2018Agricultural and Forest Entomology15
21.Simultaneous biosurfactant-assisted remediation and corn cultivation on cadmium-contaminated soil2020Ecotoxicology and Environmental Safety14
22.Anti-adipogenic effect of flavonoids from Chromolaena odorata leaves in 3T3-L1 adipocytes2018Journal of Integrative Medicine14
23.Reproductive biology and biotechnologies in wild felids2020Theriogenology14
24.Factor influencing land degradation sensitivity and desertification in a drought prone watershed in Thailand2021International Soil and Water Conservation Research13
25.State-community property-rights sharing in forests and its contributions to environmental outcomes: Evidence from Thailand's community forestry2019Journal of Development Economics13
26.Multiple drivers of hydrological alteration in the transboundary Srepok River Basin of the Lower Mekong Region2021Journal of Environmental Management12
27.Pharmacokinetics of enrofloxacin and its metabolite ciprofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intravenous and intramuscular administration2020Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics12
28.Aerobic and anoxic degradation and detoxification of profenofos insecticide by Pseudomonas plecoglossicida strain PF12020Ecotoxicology and Environmental Safety12
29.Annotated checklist of freshwater molluscs from the largest freshwater lake in Southeast Asia2020ZooKeys12
30.Phylogenetics and species delimitations of the operculated land snail Cyclophorus volvulus (Gastropoda: Cyclophoridae) reveal cryptic diversity and new species in Thailand2019Scientific Reports12
31.Nanoscale zerovalent iron particles for magnet-assisted soil washing of cadmium-contaminated paddy soil: Proof of concept2019Environmental Chemistry11
32.Reducing vulnerability to desertification by using the spatial measures in a degraded area in Thailand2020Land11
33.Foliage houseplant responses to low formaldehyde levels2019Building and Environment11
34.Partitioning growing season water balance within a forested boreal catchment using sap flux, eddy covariance, and a process-based model2020Hydrology and Earth System Sciences10
35.Monitoring and controlling ovarian activity in wild felids2018Theriogenology10
36.Applications of the google earth engine and phenology-based threshold classification method for mapping forest cover and carbon stock changes in Siem Reap province, Cambodia2020Remote Sensing10
37.Are humans prepared to detect, fear, and avoid snakes? The mismatch between laboratory and ecological evidence2019Frontiers in Psychology9
38.Phylogeography of the freshwater bivalve genus Ensidens (Unionidae) in Thailand2019Journal of Molluscan Studies9
39.Detection of Mycobacterium tuberculosis complex infection in Asian elephants (Elephas maximus) using an interferon gamma release assay in a captive elephant herd2020Scientific Reports9
40.The performance of vetivers (Chrysopogon zizaniodes and Chrysopogon nemoralis) on heavy metals phytoremediation: laboratory investigation2019International Journal of Phytoremediation8
41.Formulation of Bio-Based Washing Agent and Its Application for Removal of Petroleum Hydrocarbons From Drill Cuttings Before Bioremediation2020Frontiers in Bioengineering and Biotechnology8
42.The effect of bioaugmentation with Exiguobacterium sp. AO-11 on crude oil removal and the bacterial community in sediment microcosms, and the development of a liquid ready-to-use inoculum2020Chemosphere8
43.Using the freshwater health index to assess hydropower development scenarios in the sesan, srepok and sekong river basin2020Water (Switzerland)8
44.Phytostabilization of arsenic and manganese in mine tailings using Pennisetum purpureum cv. Mott supplemented with cow manure and acacia wood-derived biochar2020Heliyon8
45.A taxonomic revision of Globba subsect. Nudae (Zingiberaceae)2019European Journal of Taxonomy8
46.Bioaugmentation coupled with phytoremediation for the removal of phenolic compounds and color from treated palm oil mill effluent2019Environmental Science and Pollution Research7
47.Morphological Changes of the Lower Ping and Chao Phraya Rivers, North and Central Thailand: Flood and Coastal Equilibrium Analyses2019Open Geosciences7
48.Effect of EDTA and NTA on Arsenic Bioaccumulation and Translocation Using Phytoremediation by Mimosa pudica L. from Contaminated Soils2019Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology7
49.Cadmium Removal from Contaminated Sediment Using EDTA and DTPA with Water Hyacinth2018International Journal of Environmental Research7
50.Effect of EDTA and NTA on cadmium distribution and translocation in Pennisetum purpureum Schum cv. Mott2019Environmental Science and Pollution Research7
51.Correcting misidentifications and first confirmation of the globally-invasive Physa acuta Draparnaud, 1805 (Gastropoda: Physidae) in Thailand and Laos2018BioInvasions Records7
52.Discovering a population of Tylototriton verrucosus (Caudata: Salamandridae) from Thailand: Implications for conservation2020Tropical Natural History7
53.Mapping the natural distribution of bamboo and related carbon stocks in the tropics using google earth engine, phenological behavior, landsat 8, and sentinel-22020Remote Sensing6
54.Long-Term Isotope Evidence on the Diet and Habitat Breadth of Pleistocene to Holocene Caprines in Thailand: Implications for the Extirpation and Conservation of Himalayan Gorals2020Frontiers in Ecology and Evolution6
55.Rapid assessment checklist for green roof ecosystem services in Bangkok, Thailand2020Ecological Processes6
56.DNA barcoding for authentication of the endangered plants in genus Aquilaria2018Thai Journal of Pharmaceutical Sciences6
57.Carnivore Protoparvovirus-1 Associated With an Outbreak of Hemorrhagic Gastroenteritis in Small Indian Civets2020Veterinary Pathology6
58.Pharmacokinetics of ceftriaxone in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at two dosages2020Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics6
59.A TAXONOMIC REVISION of GLOBBA SECT. NUDAE SUBSECT. MEDIOCALCARATAE (ZINGIBERACEAE)2020Edinburgh Journal of Botany6
60.Cross-sectoral analysis of water usage in Thailand using input–output model2018Engineering Journal6
61.Bats and belief: A sequential qualitative study in Thailand2020Heliyon6
62.Phylogeography of montane dragons could shed light on the history of forests and diversification processes on Sumatra2020Molecular Phylogenetics and Evolution6
63.Spatial Evolution of Coastal Tourist City Using the Dyna-CLUE Model in Koh Chang of Thailand during 1990–20502022ISPRS International Journal of Geo-Information6
64.Pharmacokinetics of a long-acting formulation of oxytetracycline in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at three different dosages2020Animals5
65.Molecular phylogeny and species delimitation of the freshwater prawn Macrobrachium pilimanus species group, with descriptions of three new species from Thailand2020PeerJ5
66.Exposure of wild sumatran tiger (Panthera tigris sumatrae) to canine distemper virus2021Journal of Wildlife Diseases5
67.Effects of temperature and HRT on performance of a novel insulated anaerobic filter (IAF) system incorporated with the waste heat input for building wastewater treatment2018Journal of Environmental Management5
68.Effects of Arsenic and Iron on the Community and Abundance of Arsenite-Oxidizing Bacteria in an Arsenic-Affected Groundwater Aquifer2021Current Microbiology5
69.Immunohistochemical localization of inhibin/activin subunits in adult asian elephant (Elephas maximus) testes2018Journal of Veterinary Medical Science4
70.Mountain-to-sea ecological-resource management: Forested watersheds, coastal aquifers, and groundwater dependent ecosystems2020Resource and Energy Economics4
71.Mapping Potential Zones for Groundwater Recharge Using a GIS Technique in the Lower Khwae Hanuman Sub-Basin Area, Prachin Buri Province, Thailand2021Frontiers in Earth Science4
72.Host specificity and interaction networks of insects feeding on seeds and fruits in tropical rainforests2021Oikos4
73.Feline Morbillivirus Infection Associated With Tubulointerstitial Nephritis in Black Leopards (Panthera pardus)2020Veterinary Pathology4
74.Bioballs carrying a syntrophic Rhodococcus and Mycolicibacterium consortium for simultaneous sorption and biodegradation of fuel oil in contaminated freshwater2021Chemosphere4
75.Amycolatopsis silviterrae sp. Nov., isolated from forest soil2018International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology4
76.Game for Low-Formal Education Farmers to Learn How to Improve Soil Quality2018Simulation and Gaming4
77.Spatial characteristics and economic value of threatened species (Khaya ivorensis)2020Scientific Reports4
78.Pharmacokinetic profiles of amoxicillin trihydrate in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at two doses2020Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics4
79.Molecular phylogeny reveals high diversity and endemism in the limestone karst-restricted land snail genus Sophina Benson, 1859 from Myanmar (Eupulmonata: Helicarionidae), with description of four new species2020Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research4
80.Joint Management of an Interconnected Coastal Aquifer and Invasive Tree2018Ecological Economics4
81.A new species of Chlamydia isolated from Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis)2021PLoS ONE3
82.Disappearing apple snails (Caenogastropoda: Ampullariidae) of Thailand: A comprehensive update of their taxonomic status and distribution2020Journal of Molluscan Studies3
83.Plant growth-promoting actinobacterial inoculant assisted phytoremediation increases cadmium uptake in Sorghum bicolor under drought and heat stresses2022Environmental Pollution3
84.Production of non-timber forest products (NTFPS) and diversity of harvesters’ practices and decision-making processes in Northern Thailand community forests2020Bois et Forets des Tropiques3
85.Bacteria Associated with Echinodorus cordifolius and Lepironia articulata Enhance Nitrogen and Phosphorus Removal from Wastewater2021Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology3
86.Evaluation of nutrient characteristics and bacterial community in agricultural soil groups for sustainable land management2022Scientific Reports3
87.Forests, peoples, and governments: Persistent land-use conflict in northern thailand2020Economics of Peace and Security Journal3
88.Taxonomic reassessment of large mammals from the Pleistocene Homo-bearing site of Tham Wiman Nakin (Northeast Thailand): relevance for faunal patterns in mainland Southeast Asia2021Quaternary International3
89.Arsenic, manganese, and cyanide removal in a tailing storage facility for a gold mine using phytoremediation2018Remediation3
90.Land-Use Changes and the Effects of Oil Palm Expansion on a Peatland in Southern Thailand2020Frontiers in Earth Science3
91.Performance of water hyacinth (Eichhornia crassipes) in the treatment of residential and surimi wastewater2020EnvironmentAsia2
92.Cerebral cysticercosis in a wild Bengal tiger (Panthera tigris tigris) in Bhutan: A first report in non-domestic felids2021International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife2
93.Effects of varying soil and atmospheric water deficit on water use characteristics of tropical street tree species2018Urban Forestry and Urban Greening2
94.CRISP protein expression in semen of the endangered Malayan tapir (Tapirus indicus)2021Theriogenology2
95.Composition, distribution, and habitat type of snakes in java, with discussion on the impact of human-snake interactions during 2013–20192021Herpetology Notes2
96.Environmental Reliance Traps and Pathways – Theory and Analysis of Empirical Data From Rural Nepal2020Frontiers in Forests and Global Change2
97.Enhancing Arsenic Phytoextraction of Dwarf Napier Grass (Pennisetum purpureum cv. Mott) from Gold Mine Tailings by Electrokinetics Remediation with Phosphate and EDTA2021Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste2
98.Influence of designs following green assessment criteria on decision to buy houses in housing projects: THailand's ecovillage2019ABAC Journal2
99.Pharmacokinetic profiles of clarithromycin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis)2022Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics2
100.A study of farmer’s decision and incentive scheme to reduce highland maize farming in Thailand2019International Journal of Agricultural Sustainability2
101.The combination of phytoremediation and electrokinetics remediation technology on arsenic contaminated remediation in tailing storage facilities from gold mine2021Heliyon2
102.Challenge of Renewable Energy Transition towards Krabi's Sustainable Energy City2019IOP Conference Series: Earth and Environmental Science2
103.Predicting potential distribution of an endemic butterfly lizard, Leiolepis ocellata (Squamata: Agamidae)2020Tropical Natural History2
104.Assisted reproduction in Nile tilapia Oreochromis niloticus: Milt preservation, spawning induction and artificial fertilization2019Aquaculture2
105.The influence of EDTA on the accumulation, movement, and distribution of cadmium in dwarf elephant grass2020Environmental Technology and Innovation1
106.Screening and application of microsatellite markers for genetic diversity analysis of captive eastern sarus crane Grus antigone sharpii Blanford, 1895 in Thailand2018Zoo Biology1
107.A new species of the genus Tylototriton (Urodela, Salamandridae) from western Thailand2021ZooKeys1
108.First detection and molecular identification of Babesia gibsoni and Hepatozoon canis in an Asiatic wild dog (Cuon alpinus) from Thailand2022International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife1
109.The impacts of collective threshold requirements for rewards in a CPR experiment2020Environmental Economics and Policy Studies1
110.Normative power Europe, ASEAN and Thailand2020International Economics and Economic Policy1
111.Systematic revision of the limestone karst-restricted land snail genus aenigmatoconcha (Eupulmonata: Helicarionidae), with description of a new species2021European Journal of Taxonomy1
112.Phytotolerance, phytotoxicity and phytoremediation of Cd and EDTA mixtures with napier grass2018EnvironmentAsia1
113.Step-by-step conversion of water hyacinth waste to carbon nanohorns by a combination of hydrothermal treatment, carbonization and arc in water processes2021Diamond and Related Materials1
114.Stock Structure Analysis of the Endangered Queen Loach, Botia dario (Hamilton 1822) from Five Rivers of Northern Bangladesh by Using Morphometrics: Implications for Conservation2022Fishes1
115.Genetic diversity of green peafowl (Pavo muticus) in northern Thailand based on mitochondrial DNA control region sequences2018Tropical Natural History1
116.Effective mechanisms for environmental awareness enhancement of the Thai public company2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science1
117.Assessing the welfare of coconut-harvesting macaques in Thailand2021Applied Animal Behaviour Science1
118.Economic analysis of the innovative eco-biofilter /membrane bioreactor (MBR) system for community wastewater recycling2020Engineering Journal1
119.Smallholder Commercial Cultivation and the Environment: Rubber in Southeast Asia2019Asia's Environmental Crisis1
120.Organic agriculture education in Thai Universities: National trends and student perceptions2018IOP Conference Series: Earth and Environmental Science1
121.Pattern of genetic structure of the common stream fish, Neolissochilus soroides (Pisces: Cyprinidae), addresses the importance of protected areas in eastern Thailand2021Journal of Fish Biology1
122.Microbial perspective of NZVI applications2019Nanoscale Zerovalent Iron Particles for Environmental Restoration: From Fundamental Science to Field Scale Engineering Applications1
123.Microalgae-based wastewater treatment for developing economic and environmental sustainability: Current status and future prospects2022Frontiers in Bioengineering and Biotechnology1
124.Sustainable transition models for municipal solid waste management: A case study of saraburi provincial administration organization, Thailand2019Applied Environmental Research1
125.First South American record of the rare ichneumonoid subfamily Masoninae van Achterberg (Hymenoptera: Ichneumonoidea: Ichneumonidae) with description of a new species from Brazil2019Zootaxa1
126.Agricultural business model and upland sustainability: Evidence from northern Thailand2021Current Research in Environmental Sustainability1
127.Effects of crude oil and aromatic compounds on growth and bioluminescence of Vibrio campbellii FS52021Environmental Monitoring and Assessment1
128.Assessment of sustainable utilization of ecosystem services in different stages of mangrove forest restoration at klong khone sub-district, Samut Songkhram province, Thailand2020Applied Environmental Research1
129.Comparison of water-use characteristics of tropical tree saplings with implications for forest restoration2021Scientific Reports1
130.Detection of arsenite-oxidizing bacteria in groundwater with low arsenic concentration in Rayong province, Thailand2018MATEC Web of Conferences1
131.Pharmacokinetics of danofloxacin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular injection2022Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics1
132.Modeling mangrove above-ground biomass using terrestrial laser scanning techniques: A case study of the avicennia marina species in the Bang Pu District, Thailand2020International Journal of Geoinformatics1
133.Application of interactive sensory arts exhibition in promoting the protection of endangered species: The Elephant tales2022Thinking Skills and Creativity1
134.Temporal changes in enzyme activities associated with ectomycorrhizas and soil from secondary deciduous dipterocarp forest fragments2020Pedobiologia1
135.Optimal multi-instrument management of interrelated resources and a groundwater dependent ecosystem2020Journal of Environmental Management1
136.The economic impact of IUU-fishing and its countermeasures on small scale fishermen in Thailand: A case study of Baan Khan Kradai2020IOP Conference Series: Earth and Environmental Science1
137.Regulatory stringency and behavior in a common pool resource game: Lab and field experiments2021Journal of Asian Economics0
138.Biodegradation of 4-nitroaniline by novel isolate Bacillus sp. strain AVPP64 in the presence of pesticides2022Environmental Pollution0
139.Development of Nonstructural Protein-Based Indirect ELISA to Identify Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV) Infection in Asian Elephants (Elephas maximus)2022Animals0
140.Thailand-EU ties: A toxic love affair2020Asean-eu Partnership: The Untold Story0
141.Responsiveness of the cheetah (Acinonyx jubatus) ovary to exogenous gonadotropins after preemptive oral progestin treatment2019Theriogenology0
142.Avifaunal diversity and community structure in universitas Brawijaya Forest, East Java, Indonesia2021Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology0
143.Determination of soil properties and fungal interrelations influenced by forest restoration on a contaminated zinc mining area2019Applied Environmental Research0
144.Sustainable floating vegetation linking cultural identity of the intha farmers responding to deforestation on upland catchment2020Applied Environmental Research0
145.Effect of fertilizer type on cyanide, manganese, and arsenic phytoremediation in tailings from gold mining2018EnvironmentAsia0
146.Mitogenomes provide insight into complex evolutionary history of freshwater and coastal Irrawaddy dolphin (Orcaella brevirostris Gray, 1866) in Thailand and Indonesia2022Agriculture and Natural Resources0
147.Qualified measurement setup of polarization extinction ratio for Panda PMF with LC/UPC connector2018Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering0
148.Applying the new theory to assessment criteria of agricultural water management schemes for sustainable rain-fed agriculture in Thailand2019Applied Environmental Research0
149.A narrow endemic new species of dendrobium sect. Stachyobium from Thailand (orchidaceae: Malaxideae)2018Phytotaxa0
150.Buffalo and various ruminant embryos production by inter-species, inter-genus and inter-subfamily somatic cell nuclear transfer2018Buffalo Bulletin0
151.Chula model for sustainable municipal solid waste management in university canteens2022Heliyon0
152.A Checklist of the Herpetofauna of Nusa Kambangan Island, Central Java, Indonesia2022Tropical Life Sciences Research0
153.Determination of stimulating factors of wild Asian elephant (Elephas maximus) dispersal from the kaeng krachan national park to surrounding land use in Thailand2020Walailak Journal of Science and Technology0
154.Nesting Ecology and Reproducing Females of the Snail-eating Turtle, Malayemys macrocephala, in Paddy Fields in Central Plain of Thailand2021Tropical Natural History0
155.Travel Tales of a Worldwide Weed: Genomic Signatures of Plantago major L. Reveal Distinct Genotypic Groups With Links to Colonial Trade Routes2022Frontiers in Plant Science0
156.Deep well injection for the waste brine disposal solution of potash mining in Northeastern Thailand2022Journal of Environmental Management0
157.A New Species of Crepidium (Orchidaceae) from Thailand2018Systematic Botany0
158.Physiological changes in Rhodococcus ruber S103 immobilized on biobooms using low-cost media enhance stress tolerance and crude oil-degrading activity2022Scientific Reports0
159.Restoration of tiger (Panthera tigris) follicles from frozen-thawed ovarian tissues2019Thai Journal of Veterinary Medicine0
160.Ecology and colour variation of Oreophryne monticola (Anura: Microhylidae) with reference to vocalisation and predicted habitat suitability2020Herpetological Bulletin0
161.Use of steam explosion as a green alternative method to prepare pulp from pineapple leaves2019Journal of Metals, Materials and Minerals0
162.Diversity of Braconidae in the Middle East with an emphasis on Iran2022Braconidae of the Middle East (Hymenoptera): Taxonomy, Distribution, Biology, and Biocontrol Benefits of Parasitoid Wasps0
163.Semen Quality and Electron Microscopy of Captive Irrawaddy Dolphin (Orcaella brevirostris) Sperm2022Aquatic Mammals0
164.Sustainable engagement with indigenous settlements in prohibited areas: A case study of karen tribe villagers in the kaeng krachan forest complex, Thailand2021Nakhara: Journal of Environmental Design and Planning0
165.Genetic diversity of captive eastern sarus crane in Thailand inferred from mitochondrial control region sequence and microsatellite DNA markers2018Tropical Natural History0
166.Sustainable utilization of unavoidable food waste into nutritional media for the isolation of bacterial culture for the removal of heavy metals2022Bioresource technology0
167.Assessment of Large-Scale Seasonal River Morphological Changes in Ayeyarwady River Using Optical Remote Sensing Data2022Remote Sensing0
168.Seven decades of shoreline changes along a muddy mangrove coastline of the Upper Gulf of Thailand2022Earth Surface Processes and Landforms0
169.Comparative Human-Ecotoxicological Impacts and Willingness to Pay: A Case of Pesticide Transition from Paraquat to Atrazine in Sweet Corn Cultivation in Thailand2022EnvironmentAsia0
170.Pharmacokinetic characteristics of azithromycin in freshwater crocodiles (Crocodylus siamensis) after intramuscular administration at three different dosages2022Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics0
171.Development of a university innovation ecosystem assessment model for association of Southeast Asian nations universities2022Industry and Higher Education0
172.First reproduction of Panha's crocodile newt Tylototriton panhai in captivity, with a description of the courtship behaviour, eggs and larval development2022Herpetological Bulletin0
173.Comparison of soil composition between farmlands and conserved area2018Eurasian Journal of Analytical Chemistry0
174.Reservoir Assessment Tool 2.0: Stakeholder driven improvements to satellite remote sensing based reservoir monitoring2022Environmental Modelling and Software0
175.Patent valuation techniques: Practical uses in Thailand2020International Journal of Technoentrepreneurship0
176.Setting Conservation Priorities for Marine Sharks in China and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Seas: What Are the Benefits of a 30% Conservation Target?2022Frontiers in Marine Science0
177.Renewable Energy Embedded Sustainable Supply Chains with Methane Harness: The Gateway to ASEAN Strategy Illustration with Mixed Model Analysis2022International Journal of Energy Economics and Policy0
178.Substrate binding mechanism of glycerophosphodiesterase towards organophosphate pesticides2021Journal of Molecular Liquids0
179.Serum Insulin−like Growth Factor−1 Is a Biomarker of Testosterone Production and Intact Acrosome in Asian Elephants (Elephas maximus)2022Animals0
180.Arthrospira Cell Residues for Lactic Acid Fermentation as Bioproducts From Waste Utilization2022Frontiers in Energy Research0
181.Chitosan-polymer based nanovaccine as promising immersion vaccine against Aeromonas veronii challenge in red tilapia (Oreochromis sp.)2022Fish and Shellfish Immunology0
182.Evidence of Genetic Connectivity among Lyle’s Flying Fox Populations in Thailand for Wildlife Management and One Health Framework2022Sustainability (Switzerland)0
183.Cultural Karen house for village revitalization in the national park: Case study of Karen tribe village in Kaengkrachan forest complex, Thailand2022Kasetsart Journal of Social Sciences0
184.Seasonal variation in sexual size dimorphism in the wrinkle-lipped free-tailed bat (Chaerephon plicatus buchannan, 1800) population in the khao chong phran non-hunting area, Thailand2019Environment and Natural Resources Journal0
185.Lifestyle Evolution Analysis by Binary-State Speciation and Extinction (BiSSE) Model2022Methods in Molecular Biology0
186.Revision of the carnivorous land snail family Streptaxidae (Stylommatophora, Achatinina) in Myanmar, with description of four new species2022ZooKeys0
187.Description of the Himalayan newt Tylototriton verrucosus (Urodela: Salamandridae) in northern Thailand with its phylogenetic relationships, distribution, and conservation status2022Journal of Asia-Pacific Biodiversity0
188.Pandemic origins and a One Health approach to preparedness and prevention: Solutions based on SARS-CoV-2 and other RNA viruses2022Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America0
189.Untapped Potential: Applying Microbubble and Nanobubble Technology in Water and Wastewater Treatment and Ecological Restoration2022ACS ES and T Engineering0
190.Potential changes in vaccine access and policy landscape in Thailand post COVID-19 pandemic2022Human Vaccines and Immunotherapeutics0