เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 9

Publications

Chulalongkorn University 640

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 14 มิถุนายน 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Supply Chain Management ISSN:2051-3771, E-ISSN:2050-7399
 2. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ISSN:1755-1307, E-ISSN:1755-1315
 3. Sustainability (Switzerland) ISSN:1755-1307, E-ISSN:1755-1315

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Industry 4.0: A solution towards technology challenges of sustainable business performance344
  2.Role of social and technological challenges in achieving a sustainable competitive advantage and sustainable business performance258
  3.Influence of rice husk ash on mechanical properties and fire resistance of recycled aggregate high-calcium fly ash geopolymer concrete213
  4.Active and intelligent packaging: The indication of quality and safety210
  5.Blockchain-based business process management (BPM) framework for service composition in industry 4.0170

  SEE ALL

  Views: 1621