เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน
Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 8

Publications

Chulalongkorn University 233

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ISSN:1755-1307, E-ISSN:1755-1315
 2. Sustainability (Switzerland) ISSN:2071-1050
 3. International Journal of Supply Chain Management ISSN:2071-1050

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Practice of endoscopy during COVID-19 pandemic: Position statements of the Asian Pacific Society for Digestive Endoscopy (APSDE-COVID statements)210
  2.Impact of economic growth, environmental pollution, and energy consumption on health expenditure and R&D expenditure of ASEAN countries91
  3.Is the fourth industrial revolution a panacea? Risks toward the fourth industrial revolution: Evidence in the Thai economy50
  4.Plant Defense Responses to Biotic Stress and Its Interplay With Fluctuating Dark/Light Conditions39
  5.Removal of nutrients from domestic wastewater by microalgae coupled to lipid augmentation for biodiesel production and influence of deoiled algal biomass as biofertilizer for Solanum lycopersicum cultivation38

  SEE ALL

  Views: 261