เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 7

Publications

Chulalongkorn University 1200

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 14 มิถุนายน 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Hydrogen Energy ISSN:0360-3199
 2. Energy Reports ISSN:2352-4847
 3. Fuel ISSN:2352-4847

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Understanding Degradation Mechanisms and Improving Stability of Perovskite Photovoltaics1142
  2.Consensus statement for stability assessment and reporting for perovskite photovoltaics based on ISOS procedures833
  3.Strategies of regulating Zn2+solvation structures for dendrite-free and side reaction-suppressed zinc-ion batteries351
  4.An IGDT-based risk-involved optimal bidding strategy for hydrogen storage-based intelligent parking lot of electric vehicles274
  5.Recent advances in lignocellulosic biomass for biofuels and value-added bioproducts - A critical review241

  SEE ALL

  Views: 1599