เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 7

Publications

Chulalongkorn University 1153

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 13 มีนาคม 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Hydrogen Energy ISSN:0360-3199
 2. Energy Reports ISSN:2352-4847
 3. Fuel ISSN:2352-4847

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Understanding Degradation Mechanisms and Improving Stability of Perovskite Photovoltaics1063
  2.Consensus statement for stability assessment and reporting for perovskite photovoltaics based on ISOS procedures739
  3.Strategies of regulating Zn2+solvation structures for dendrite-free and side reaction-suppressed zinc-ion batteries270
  4.An IGDT-based risk-involved optimal bidding strategy for hydrogen storage-based intelligent parking lot of electric vehicles267
  5.Recent advances in non-metals-doped TiO2 nanostructured photocatalysts for visible-light driven hydrogen production, CO2 reduction and air purification206

  SEE ALL

  Views: 1540