เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา
Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 7

Publications

Chulalongkorn University 968

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Hydrogen Energy ISSN:0360-3199
 2. Energy Reports ISSN:2352-4847
 3. Fuel ISSN:2352-4847

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Understanding Degradation Mechanisms and Improving Stability of Perovskite Photovoltaics728
  2.Consensus statement for stability assessment and reporting for perovskite photovoltaics based on ISOS procedures428
  3.An IGDT-based risk-involved optimal bidding strategy for hydrogen storage-based intelligent parking lot of electric vehicles195
  4.Recent advances in non-metals-doped TiO2 nanostructured photocatalysts for visible-light driven hydrogen production, CO2 reduction and air purification157
  5.System identification of PEM fuel cells using an improved Elman neural network and a new hybrid optimization algorithm119

  SEE ALL

  Views: 274