เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน
Ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 6

Publications

Chulalongkorn University 417

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Engineering Journal ISSN:0125-8281
 2. Journal of Environmental Management ISSN:0301-4797, E-ISSN:1095-8630
 3. Chemosphere ISSN:0301-4797, E-ISSN:1095-8630

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Tuning of metal oxides photocatalytic performance using Ag nanoparticles integration280
  2.Occurrence, interactive effects and ecological risk of diclofenac in environmental compartments and biota - a review163
  3.Adsorption removal of methylene blue onto activated carbon/cellulose biocomposite films: Equilibrium and kinetic studies135
  4.Fabrication and evaluation of nanocellulose sponge for oil/water separation103
  5.The COVID-19 pandemic face mask waste: A blooming threat to the marine environment95

  SEE ALL

  Views: 291