เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 4

Publications

Chulalongkorn University 162

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Emerging Technologies in Learning ISSN:1868-8799, E-ISSN:1863-0383
 2. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network ISSN:2630-0672, E-ISSN:2672-9431
 3. Kasetsart Journal of Social Sciences ISSN:2630-0672, E-ISSN:2672-9431

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Bringing context out of the shadows of leadership219
  2.Designing a Virtual Learning Environment System for Teaching Twenty-First Century Skills to Higher Education Students in ASEAN35
  3.Competence, competency-based education, and undergraduate dental education: a discussion paper26
  4.Design and development of SECI and moodle online learning systems to enhance thinking and innovation skills for higher education learners26
  5.THE WATER-FOOD-ENERGY NEXUS: Power, Politics, and Justice21

  SEE ALL

  Views: 301