เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 4

Publications

Chulalongkorn University 227

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 14 มิถุนายน 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Emerging Technologies in Learning ISSN:1868-8799, E-ISSN:1863-0383
 2. LEARN Journal: Language Education and Acquisition Research Network ISSN:2630-0672, E-ISSN:2672-9431
 3. Kasetsart Journal of Social Sciences ISSN:2630-0672, E-ISSN:2672-9431

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Bringing context out of the shadows of leadership340
  2.Competence, competency-based education, and undergraduate dental education: a discussion paper48
  3.Designing a Virtual Learning Environment System for Teaching Twenty-First Century Skills to Higher Education Students in ASEAN46
  4.THE WATER-FOOD-ENERGY NEXUS: Power, Politics, and Justice37
  5.Exploring the effects of authentic leadership on academic optimism and teacher engagement in Thailand33

  SEE ALL

  Views: 1689