เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม สวัสดิภาพสำ หรับทุกคนในทุกวัย
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 3

Publications

Chulalongkorn University 4649

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 14 มิถุนายน 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Journal of the Medical Association of Thailand ISSN:0125-2208
 2. Scientific Reports ISSN:2045-2322
 3. PLoS ONE ISSN:2045-2322

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 20201810
  2.Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (4th edition)1 1369
  3.Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic1164
  4.Current challenges and opportunities in treating glioblastomas523
  5.Cemiplimab monotherapy for first-line treatment of advanced non-small-cell lung cancer with PD-L1 of at least 50%: a multicentre, open-label, global, phase 3, randomised, controlled trial450

  SEE ALL

  Views: 1921