เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริม สวัสดิภาพสำ หรับทุกคนในทุกวัย
Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages.

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 3

Publications

Chulalongkorn University 3264

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Journal of the Medical Association of Thailand ISSN:0125-2208
 2. Scientific Reports ISSN:2045-2322
 3. PLoS ONE ISSN:2045-2322

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Immune responses in COVID-19 and potential vaccines: Lessons learned from SARS and MERS epidemic957
  2.European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2020882
  3.Guidelines for the use and interpretation of assays for monitoring autophagy (4th edition)1620
  4.Current challenges and opportunities in treating glioblastomas348
  5.Perspectives on monoclonal antibody therapy as potential therapeutic intervention for Coronavirus disease-19 (COVID-19)306

  SEE ALL

  Views: 452