เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับ โภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 2

Publications

Chulalongkorn University 179

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ISSN:1755-1307, E-ISSN:1755-1315
 2. Scientific Reports ISSN:2045-2322
 3. Engineering Journal ISSN:2045-2322

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Controlled release fertilizers: A review on coating materials and mechanism of release59
  2.Removal of nutrients from domestic wastewater by microalgae coupled to lipid augmentation for biodiesel production and influence of deoiled algal biomass as biofertilizer for Solanum lycopersicum cultivation38
  3.The future of the pig industry after the introduction of african swine fever into Asia36
  4.Elemental composition of biochar obtained from agriculturalwaste for soil amendment and carbon sequestration33
  5.Systematizing Community-Based Disaster Risk Management (CBDRM): Case of urban flood-prone community in Thailand upstream area30

  SEE ALL

  Views: 369