เป้าหมายที่ 2: ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ยกระดับ โภชนาการและส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน
End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 2

Publications

Chulalongkorn University 272

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 14 มิถุนายน 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ISSN:1755-1307, E-ISSN:1755-1315
 2. Scientific Reports ISSN:2045-2322
 3. Engineering Journal ISSN:2045-2322

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Controlled release fertilizers: A review on coating materials and mechanism of release206
  2.Removal of nutrients from domestic wastewater by microalgae coupled to lipid augmentation for biodiesel production and influence of deoiled algal biomass as biofertilizer for Solanum lycopersicum cultivation86
  3.Elemental composition of biochar obtained from agriculturalwaste for soil amendment and carbon sequestration74
  4.The future of the pig industry after the introduction of african swine fever into Asia57
  5.Identifying influencing groundwater parameter on human health associate with irrigation indices using the Automatic Linear Model (ALM) in a semi-arid region in India53

  SEE ALL

  Views: 1738