เป้าหมายที่ 17: สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 17

Publications

Chulalongkorn University 351

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 14 มิถุนายน 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Sustainability (Switzerland) ISSN:2071-1050, E-ISSN:2071-1050
 2. International Journal of Energy Economics and Policy ISSN:2146-4553
 3. PLoS ONE ISSN:2146-4553

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Health equity and COVID-19: Global perspectives436
  2.Practical management of acne for clinicians: An international consensus from the Global Alliance to Improve Outcomes in Acne238
  3.Shrimp humoral responses against pathogens: antimicrobial peptides and melanization233
  4.Active and intelligent packaging: The indication of quality and safety211
  5.Building Resilience to Climate Change in Informal Settlements168

  SEE ALL

  Views: 103