เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 16

Publications

Chulalongkorn University 160

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 13 มีนาคม 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Innovation, Creativity and Change ISSN:2201-1315, E-ISSN:2201-1323
 2. Corporate Social Responsibility and Environmental Management ISSN:1535-3958, E-ISSN:1535-3966
 3. Tripodos ISSN:1535-3958, E-ISSN:1535-3966

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Integrating the social, hydrological and ecological dimensions of freshwater health: The Freshwater Health Index88
  2.Food addiction: Prevalence, psychopathological correlates and associations with quality of life in a large sample76
  3.Bullying at work: Cognitive appraisal of negative acts, coping, wellbeing, and performance58
  4.Environmental risk factors and nonpharmacological and nonsurgical interventions for obesity: An umbrella review of meta-analyses of cohort studies and randomized controlled trials51
  5.In major affective disorders, early life trauma predict increased nitro-oxidative stress, lipid peroxidation and protein oxidation and recurrence of major affective disorders, suicidal behaviors and a lowered quality of life29

  SEE ALL

  Views: 1573