เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 14

Publications

Chulalongkorn University 402

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 13 มีนาคม 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Aquaculture ISSN:0044-8486
 2. Marine Pollution Bulletin ISSN:0025-326X, E-ISSN:1879-3363
 3. International Journal of Hydrogen Energy ISSN:0025-326X, E-ISSN:1879-3363

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Occurrence, interactive effects and ecological risk of diclofenac in environmental compartments and biota - a review246
  2.Shrimp humoral responses against pathogens: antimicrobial peptides and melanization221
  3.The COVID-19 pandemic face mask waste: A blooming threat to the marine environment176
  4.Fabrication and evaluation of nanocellulose sponge for oil/water separation138
  5.Synergistic degradation of pyrene by five culturable bacteria in a mangrove sediment-derived bacterial consortium118

  SEE ALL

  Views: 1456