เป้าหมายที่ 13: เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
Take urgent action to combat climate change and its impacts

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 13

Publications

Chulalongkorn University 427

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Hydrogen Energy ISSN:0360-3199
 2. Energy Reports ISSN:2352-4847
 3. Energy Conversion and Management ISSN:2352-4847

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Recent advances in non-metals-doped TiO2 nanostructured photocatalysts for visible-light driven hydrogen production, CO2 reduction and air purification157
  2.Enhanced activity, selectivity and stability of a CuO-ZnO-ZrO2 catalyst by adding graphene oxide for CO2 hydrogenation to methanol102
  3.Expert assessment of future vulnerability of the global peatland carbon sink81
  4.Recent Membrane Developments for CO2 Separation and Capture79
  5.Progress in utilisation of waste cooking oil for sustainable biodiesel and biojet fuel production76

  SEE ALL

  Views: 235