เป้าหมายที่ 13: เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
Take urgent action to combat climate change and its impacts

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 13

Publications

Chulalongkorn University 552

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 13 มีนาคม 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. International Journal of Hydrogen Energy ISSN:0360-3199
 2. Energy Reports ISSN:2352-4847
 3. Energy Conversion and Management ISSN:2352-4847

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Recent advances in non-metals-doped TiO2 nanostructured photocatalysts for visible-light driven hydrogen production, CO2 reduction and air purification206
  2.Expert assessment of future vulnerability of the global peatland carbon sink161
  3.Building Resilience to Climate Change in Informal Settlements142
  4.Progress in utilisation of waste cooking oil for sustainable biodiesel and biojet fuel production128
  5.Recent Membrane Developments for CO2 Separation and Capture121

  SEE ALL

  Views: 1514