เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
Ensure sustainable consumption and production patterns

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2023 ที่สอดคล้องกับ SDG 12

Publications

Chulalongkorn University 395

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 13 กันยายน 2566)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Sustainability (Switzerland) ISSN:2071-1050
 2. International Journal of Supply Chain Management ISSN:2051-3771, E-ISSN:2050-7399
 3. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ISSN:2051-3771, E-ISSN:2050-7399

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.The COVID-19 pandemic face mask waste: A blooming threat to the marine environment148
  2.Factors influencing source separation intention and willingness to pay for improving waste management in Bangkok, Thailand111
  3.Do consumers expect companies to be socially responsible? The impact of corporate social responsibility on buying behavior109
  4.Copper and critical metals production from porphyry ores and E-wastes: A review of resource availability, processing/recycling challenges, socio-environmental aspects, and sustainability issues108
  5.Factors influencing construction waste generation in building construction: Thailand's perspective98

  SEE ALL

  Views: 1172