เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
Ensure sustainable consumption and production patterns

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 12

Publications

Chulalongkorn University 444

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 13 มีนาคม 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Sustainability (Switzerland) ISSN:2071-1050
 2. International Journal of Supply Chain Management ISSN:2051-3771, E-ISSN:2050-7399
 3. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ISSN:2051-3771, E-ISSN:2050-7399

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.The COVID-19 pandemic face mask waste: A blooming threat to the marine environment176
  2.Copper and critical metals production from porphyry ores and E-wastes: A review of resource availability, processing/recycling challenges, socio-environmental aspects, and sustainability issues134
  3.Pyrolysis: An effective technique for degradation of COVID-19 medical wastes128
  4.Factors influencing source separation intention and willingness to pay for improving waste management in Bangkok, Thailand124
  5.Factors influencing construction waste generation in building construction: Thailand's perspective111

  SEE ALL

  Views: 1479