เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิต้านทานและยั่งยืน
Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 11

Publications

Chulalongkorn University 357

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Engineering Journal E-ISSN:0125-8281
 2. Journal of Disaster Research ISSN:1881-2473, E-ISSN:1883-8030
 3. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science ISSN:1881-2473, E-ISSN:1883-8030

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Occurrence, interactive effects and ecological risk of diclofenac in environmental compartments and biota - a review163
  2.The COVID-19 pandemic face mask waste: A blooming threat to the marine environment95
  3.When blockchain meets Internet of Things: Characteristics, challenges, and business opportunities92
  4.Factors influencing source separation intention and willingness to pay for improving waste management in Bangkok, Thailand84
  5.On the Nature of Fear and Anxiety Triggered by COVID-1975

  SEE ALL

  Views: 292