เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Reduce inequality within and among countries

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2022 ที่สอดคล้องกับ SDG 10

Publications

Chulalongkorn University 154

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scival.com ณ 22 พฤศจิกายน 2565)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. PLoS ONE ISSN:1932-6203
 2. Journal of Health Research ISSN:0857-4421, E-ISSN:2586-940X
 3. Kasetsart Journal of Social Sciences ISSN:0857-4421, E-ISSN:2586-940X

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Health equity and COVID-19: Global perspectives250
  2.Is the fourth industrial revolution a panacea? Risks toward the fourth industrial revolution: Evidence in the Thai economy50
  3.The future of the pig industry after the introduction of african swine fever into Asia36
  4.Peritoneal Dialysis Use and Practice Patterns: An International Survey Study23
  5.THE WATER-FOOD-ENERGY NEXUS: Power, Politics, and Justice21

  SEE ALL

  Views: 280