เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่
End poverty in all its forms everywhere.

บทความวิจัย (Publications) ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปี 2018-2024 ที่สอดคล้องกับ SDG 1

Publications

Chulalongkorn University 103

หมายเหตุ : Incomplete year
(ข้อมูลจาก Scopus ณ 13 มีนาคม 2567)

Top 3 วารสาร (Journals) ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตีพิมพ์สูงสุด

 1. Economics of Peace and Security Journal E-ISSN:1749-852X
 2. Journal of Health Research ISSN:0857-4421, E-ISSN:2586-940X
 3. Singapore Economic Review ISSN:0857-4421, E-ISSN:2586-940X

  Top 5 บทความวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิง (Citations) สูงสุด

  No.TitleCitations
  1.Health equity and COVID-19: Global perspectives405
  2.Is the fourth industrial revolution a panacea? Risks toward the fourth industrial revolution: Evidence in the Thai economy57
  3.A simple method for measuring inequality57
  4.Global Dialysis Perspective: Thailand38
  5.THE WATER-FOOD-ENERGY NEXUS: Power, Politics, and Justice35

  SEE ALL

  Views: 2120