ประธานกรรมการ
ผู้จัดการระบบคุณภาพ
(นางวราวรรณ วีร์วรวงศ์)

รองประธานกรรมการ
(นางฉัตรวรุณ สุดใจประภารัตน์)

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน
(นางสาวสายฝน เต่าแก้ว)

กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
กิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day
(นายธนัช บุญจันทร์)

กรรมการ
ประธานกรรมการการจัดการความรู้
(นายนราพงค์ เกิดบัวเพชร)

กรรมการ
(นางรุ่งฤดี นิลวิเชียร)
กรรมการ
(นางสาววาสนา เหล่าชินชาติ)
กรรมการและเลขานุการ
(นางสุรีย์ ทรัพย์สง่า)

ปีงบประมาณ 2559

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 2. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสำนักงานวิทยทรัพยากร (1ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 3. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (21 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)
 5. คณะกรรมการการจัดการความรู้ (26 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559)

ปีงบประมาณ 2558

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสำนักงานวิทยทรัพยากร (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (21 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)
 6. คณะกรรมการการจัดการความรู้ (1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558)

ปีงบประมาณ 2557

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสำนักงานวิทยทรัพยากร (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)
 6. คณะกรรมการการจัดการความรู้ (1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557)

ปีงบประมาณ 2556

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพศูนย์วิทยทรัพยากร (1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (11 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (19 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556)

ปีงบประมาณ 2555

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพศูนย์วิทยทรัพยากร (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (10 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)

ปีงบประมาณ 2554

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพศูนย์วิทยทรัพยากร (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (29 ธันวาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554)
 6. คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (22 มิถุนายน 2553 จนกว่างานจะแล้วเสร็จ)
 7. คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) เพิ่มเติม (1 ตุลาคม 2553 จนกว่างานจะแล้วเสร็จ)

ปีงบประมาณ 2553

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพและรองผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (13 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (13 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (14 มกราคม 2553 - 30 กันยายน 2553)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (13 ตุลาคม 2552-30 เมษายน 2553)
 6. ยกเลิก คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (22 มิถุนายน 2553)
 7. คณะทำงานพัฒนาระบบบริหารคุณภาพด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) (22 มิถุนายน 2553 จนกว่างานจะแล้วเสร็จ)

ปีงบประมาณ 2552

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (12 ธันวาคม 2551 - 30 เมษายน 2552)
 6. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2552)

ปีงบประมาณ 2551

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (12 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (12 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (12 ตุลาคม 2550 - 30 เมษายน 2551)
 5. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (เพิ่มเติม) (25 มีนาคม 2551 - 30 กันยายน 2551)
 6. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (25 เมษายน - 30 กันยายน 2551)

ปีงบประมาณ 2550

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (3 มกราคม - 30 กันยายน 2550)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (3 มกราคม - 30 กันยายน 2550)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (3 มกราคม - 30 กันยายน 2550)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (3 มกราคม - 30 กันยายน 2550)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (3 มกราคม - 30 เมษายน 2550)

ปีงบประมาณ 2549

 1. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (27 ตุลาคม 2548 - 30 เมษายน 2549)
 2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (1 พฤศจิกายน 2548 - 30 พฤศจิกายน 2549)
 3. คณะทำงานจัดประกวดข้อเขียนเชิงสร้างสรรค์เพื่อคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (17 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2549)

ปีงบประมาณ 2548

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2549)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2549)
 3. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2549)
  คำสั่ง เพิ่มขอบเขตความรับผิดชอบของกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (12 เมษายน 2548)
 4. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (30 พฤศจิกายน 2547 - 30 เมษายน 2548)

ปีงบประมาณ 2547

 1. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
 2. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
 3. คณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (6 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
 4. คณะกรรมการอำนวยการระบบประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (6 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
 5. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (7 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
 6. คณะกรรมการควบคุมดูแลผลผลิตและบริการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (7 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
 7. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ (7 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
 8. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพ สถาบันวิทยบริการ (7 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)
 9. ยกเลิกกรรมการ ข้อ 2-3, 5-8 (13 มกราคม 2547)
 10. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (13 มกราคม 2547 - 12 มกราคม 2548)
 11. คณะกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (13 มกราคม 2547 - 12 มกราคม 2548)
 12. คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม 5 ส และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day (30 มกราคม 2547 - 31 มีนาคม 2547)
 13. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (12 พฤษภาคม 2547 จนกว่าการตรวจสอบคุณภาพภายในจะแล้วเสร็จ)
 14. ยกเลิกกรรมการ ข้อ 10-11 (30 กันยายน 2547)

ปีงบประมาณ 2546

 1. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)
 2. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546)

ปีงบประมาณ 2545

 1. คณะกรรมการควบคุมดูแลผลผลิตและบริการที่ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (12 มิถุนายน 2545 เป็นต้นไป)
 2. คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพภายใน (12 มิถุนายน 2545 จนเสร็จสิ้นการจัดทำระบบคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ)
 3. คณะกรรมการศึกษาความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการ (มีวาระ 2 ปี ตั้งแต่ 11 มกราคม 2545)

ปีงบประมาณ 2544

 1. คณะกรรมการอำนวยการระบบประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (26 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป)
 2. คณะกรรมการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (26 กุมภาพันธ์ 2544 เป็นต้นไป)
 3. ผู้จัดการระบบคุณภาพ (26 กุมภาพันธ์ 2544 จนเสร็จสิ้นการจัดทำระบบคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ)
 4. ผู้ช่วยผู้จัดการระบบคุณภาพ (5 เมษายน 2544 จนเสร็จสิ้นการจัดทำระบบคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ)
 5. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์การประกันคุณภาพสถาบันวิทยบริการ (5 เมษายน 2544 จนเสร็จสิ้นการจัดทำระบบคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ)
 6. คณะกรรมการตรวจติดตามภายใน (5 เมษายน 2544 จนเสร็จสิ้นการจัดทำระบบคุณภาพของสถาบันวิทยบริการ)