Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home   /  Media Production Service   /  Virtual Studio

Virtual Studio

บริการผลิตสื่อมัลติมีเดียและสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมสตูดิโอเสมือน หรือ Virtual Studio ภายใต้ห้องสตูดิโอขนาดใหญ่ ขนาด 65 และ 86 ตารางเมตร พร้อมบริการปรึกษาวางแผนการผลิตจากบุคลากรเฉพาะทาง

Virtual Studio

Virtual Studio

Virtual Studio

Virtual Studio