Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย “เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน”

คู่มือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย “เพื่อส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการศึกษาสายอาชีพให้พร้อมต่อการแข่งขันในตลาดแรงงานอาเซียน”

อธิบายการบริหารจัดการความหลากหลายทางวัฒนธรรมในสถาบันการศึกษา ศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา แรงงานฝีมือที่อาเซียนต้องการ และขีดความสามารถด้านการแข่งขันของนักเรียนอาชีวศึกษา พิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาของสถาบันการศึกษาอาชีวศึกษา การสร้างหลักสูตรการเสริมสร้างการตระหนักรู้ความเข้าใจ การจัดอบรมและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารและอาจารย์ และการสำรวจแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาของสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ครอบคลุมโปรแกรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการส่งเสริมทักษะและความสามารถของบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีวศึกษาไทย รวมถึงรวบรวมข้อมูลสำคัญจากผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)370.113 ค695 2560CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)370.113 ค695 2560CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100461CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100461CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram