สิทธิและสวัสดิการสังคม

สิทธิและสวัสดิการสังคม

อธิบายความหมายของสิทธิและสวัสดิการสังคม ศึกษาพัฒนาการและสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในไทย นำเสนอมุมมองเกี่ยวกับนโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมไทย นำเสนอกระบวนการและการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและการขับเคลื่อนสวัสดิการสังคม กล่าวถึงพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2560 การเปรียบเทียบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) รวมถึงการขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนกับสิทธิและสวัสดิการสังคม


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100429CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)361.61 อ819ส 2563CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)361.61 อ819ส 2563CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 7