บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้า การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม

ศึกษาบริบทของจีนที่มีต่อประเทศในกลุ่มอาเซียนกับการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งใน 10 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม ไทย และเมียนมา กล่าวถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติของจีนฉบับที่ 1-13 (ค.ศ.1953-2020) กับการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ยุทธศาสตร์เส้นทางสายไหมใหม่ (One Belt, One Road China new Silk Road) กับแนวเขตเศรษฐกิจทางทะเลในศตวรรษที่ 21 พิจารณาบทบาทของจีนต่ออาเซียนในด้านการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยุทธศาสตร์การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีน ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของจีนในทศวรรษหน้า รวมถึงโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินการ และธนาคาร AIIB


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.6730959 บ126 2561CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.6730959 บ126 2561CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100465CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100465CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 7