การประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน

การประเมินผลกระทบด้านนโยบายการค้าการลงทุนของประเทศจีน ภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 5 ปี ฉบับที่ 13 ในสถานการณ์ใหม่ต่อประชาคมอาเซียน

ศึกษากลไกทางการค้าและการลงทุนและการสำรวจและประเมินนโยบายส่งเสริมการค้า การลงทุนของประเทศจีนภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ระหว่าง พ.ศ. 2559-2563 อธิบายที่มาและแนวนโยบายโครงการ BRI (Belt and Road Initiative) ของจีนฉบับที่ 12 – 13 (พ.ศ. 2555-2563) วิเคราะห์และประเมินกรอบนโยบายและสภาพแวดล้อม วิวัฒนาการและการเติบโตของจีน นำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจจีนกับอาเซียนและการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT Analysis) ให้ข้อเสนอแนะต่อการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติการค้าการลงทุนของจีนต่อกลุ่มประเทศอาเซียน ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)332.6730951 ก491 2562CHECK SHELVES
Central Library (5th Floor)332.6730951 ก491 2562CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100463CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100463CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 6