รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบในอาเซียน

รัฐประศาสนศาสตร์เปรียบเทียบในอาเซียน

ศึกษาเปรียบเทียบการจัดการภาครัฐใน 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นำเสนอการจัดการภาครัฐประเทศกลุ่มอาเซียนใน 10 หัวข้อ ได้แก่ ระบอบการปกครองและการบริหารภาครัฐ การจัดการองค์กรและข้าราชการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หน่วยงานศูนย์กลางของรัฐบาล หน่วยงานท้องถิ่น ระบบการคลังและการจัดการงบประมาณ การวางแผนดำเนินงานและการประเมินผล ธรรมาภิบาลและการต้อต้านการทุจริต ระบบประชาธิปไตยและการบริหารรัฐ และการปฏิรูปการบริหารและเทคโนโลยี


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100446CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100446CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 5