สังคมและวัฒนธรรมเปรียบเทียบในอาเซียน

สังคมและวัฒนธรรมเปรียบเทียบในอาเซียน

นำเสนอรูปแบบสังคมและวัฒนธรรมของ 10 ประเทศอาเซียน ประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศึกษามุมมองทางประวัติศาสตร์ด้านสังคมวัฒนธรรม 5 หัวข้อ ได้แก่ โครงสร้างทางสังคม การมีปฏิสัมพันธ์ของคนในชุมชน วัฒนธรรมและสภาพสังคม สถาบันและชุมชน และพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม


LOCATIONCALL#STATUS
Central Library (5th Floor)306.095 C737 2017CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100443CHECK SHELVES
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100443CHECK SHELVES

updated by Kodchakorn Satchaparppichit

views 186