Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


ชุมชนอินเดียเชียงใหม่: อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายการค้า

ชุมชนอินเดียเชียงใหม่: อัตลักษณ์ ศาสนา และเครือข่ายการค้า

บอกเล่าการก่อร่างสร้างตัวของชุมชนชาวอินเดียในประเทศไทยตลอดช่วงเวลากว่าร้อยปีที่ผ่านมา และพัฒนาการของลูกหลานของชาวอินเดียรุ่นบุกเบิกซึ่งกลายเป็นคนไทยเชื้อสายอินเดีย และมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจ ศาสนา และธุรกิจการค้า นำเสนอการตั้งถิ่นฐานของชาวอินเดียในเชียงใหม่ และเครือข่ายทางศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์กลุ่มของชาวอินเดียผ่านเครือข่ายครอบครัวและการค้า ได้แก่ การแต่งงาน การศึกษา และศิลปะ อธิบายความเป็นชาตินิยม ความเป็นพลเมือง รวมถึงความสัมพันธ์ของชาวอินเดียกับสังคมไทย ได้แก่ ความสัมพันธ์กับสถาบันพระมหากษัตริย์ การสนับสนุนพระพุทธศาสนา การสร้างโรงเรียนและคลินิก และการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การปรับตัวให้เข้ากับสังคมไทย สะท้อนให้เห็นถึงอัตลักษณ์ที่ยืดหยุ่นในพื้นที่ข้ามชาติ


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100368DUE 27-03-21
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor) : Indian Studies305.8914110593 อ645ช 2563CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram