Office of Academic Resources
Chulalongkorn University
Chulalongkorn University

Home  /  TAIC New Arrivals


รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)

รัฐศาสตร์สาร ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 2562)

ศึกษารูปแบบมาตรการที่ไม่ใช่เชิงโครงสร้างในการลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่มสำหรับประเทศไทย รวมถึงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมผ่านกลไกภาครัฐ อาสาสมัคร และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยเทียบเคียงตัวแบบจากประเทศญี่ปุ่น อธิบายข้อเสนอในการพัฒนามาตรการด้านกฎหมายในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม นำเสนอเครือข่ายหวยใต้ดินและความล้มเหลวของการนำนโยบายปราบปรามธุรกิจหวยใต้ดินมาปฏิบัติ วิเคราะห์พฤติกรรมก้าวร้าวของเยอรมนีก่อนการอุบัติขึ้นของมหาสงครามในช่วง ค.ศ. 1890-1914.


LOCATIONCALL#STATUS
Thailand and ASEAN Information Center (6th Floor)[TAIC] 100321CHECK SHELVESLocationOffice of Academic Resources, Chulalongkorn University, Phayathai Rd. Pathumwan Bangkok 10330 Thailand

Contact Us

Tel. 0-2218-2929,
0-2218-2927 (Library Service)
0-2218-2903 (Administrative Division)
Fax. 0-2215-3617, 0-2218-2907

Social Network

  line

facebook   instragram