Home  /  TAIC New Arrivals


รายงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

รวบรวมบทคัดย่อ ผลการวิจัย และผลวิจารณ์การนำเสนอบทความ รวม 40 บทความ ที่เผยแพร่ในงานการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 กล่าวถึงชนเผ่ายรุในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภาพยนตร์กับบริบททางสังคม จังหวัดนครปฐมกับหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยววิถีไทย ปัจจัยการตัดสินใจเลือกโรงเรียนกวดวิชา การบริหารองค์กร การบริหารบุคคล การใช้เทคโนโลยีคลาวด์ในองค์กร ศึกษาธรรมะเชิงประยุกต์ เช่น ธรรมะกับการบริหาร การพัฒนาชุมชนและการสื่อสาร การเผยแพร่พระพุทธศาสนาเชิงรุก การสร้างภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติศรัทธา เป็นต้น นำเสนอบทความด้านการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ อัตราแลกเปลี่ยน ความผันผวนในตลาดทองคำ กระแสเงินทุนต่างชาติในประเทศไทย เผยแพร่บทความเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาชีพ ท้องถิ่น และสังคม ของชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ 8 เรื่อง